Anasayfa Teklif Al E-mail
ANASAYFA     HAKKIMIZDA     UZMANLARIMIZ     HİZMETLER     MEVZUAT     İLETİŞİM
      6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Neler Getiriyor ?

 


 

Risk Değerlendirmesi Yapılması

01.01.2013 tarihinde en az bir çalışanı olan bütün işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu yürürlülüğe girmiştir.

İşveren risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır(6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU Madde:4)

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Madde:5)

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur (İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde:7)

 

Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

18.06.2013 tarihinde en az bir çalışanı olan bütün işyerlerinde acil durum planı hazırlama zorunluluğu yürürlülüğe girmiştir.

İşveren acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar (6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU Madde:11).

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Madde:5

İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

 

 

İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer (6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU Madde:38)

 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU Madde:6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

 

www.everestosgb.com.tr

 

Oruç Reis Mah.Tekstilkent Cad.B-10 Blok No:66 Esenler / İSTANBUL

 

Tel: 0212 438 16 00 Cep:0544 417 4613

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

 

 

 

 

 

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2013

 

Miktar

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

(Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)

 

 

Açıklamalar

MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

 

26/1-a

4/1-a

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.156

2.240

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-a

4/1-b

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek,denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.156

2.240

Türk Lirası / her yükümlülük için

MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b

6/1-aİş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

5.390

5.601

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-aİşyeri hekimi çalıştırmamak.

5.390

5.601

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-aDiğer sağlık personeli çalıştırmamak.

2.695

2.800

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-b

6/1-bİSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

1.617

1.680

Türk Lirası

26/1-b

6/1-cİSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.617

1.680

Türk Lirası

26/1-b

6/1-çGörevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

1.078

1.120

Türk Lirası / her tedbir için

26/1-b

6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.617

1.680

Türk Lirası

MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

26/1-c

8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.617

1.680

Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

26/1-c

 

8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

 

1.617

1.680

Türk Lirası

 

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.234

3.361

Türk Lirası

4.851

5.041

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-ç

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

1.617

1.680

Türk Lirası

 

MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

26/1-d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.078

1.120

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 12 - Tahliye

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.

Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.078

1.120

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

26/1-e

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.617

1.680

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-e

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.

2.156

2.240

Türk Lirası

26/1-e

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

2.156

2.240

Türk Lirası

MADDE 15 - Sağlık gözetimi

26/1-f

15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her çalışan için

26/1-f

15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi

26/1-g

Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 17 - Çalışanların eğitimi

26/1-ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

26/1-h

Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her aykırılık için

MADDE 20 - Çalışan temsilcisi

26/1-ı

20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.

1.078

1.120

Türk Lirası

26/1-ı

20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.

1.617

1.680

Türk Lirası

26/1-ı

20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için

MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu

26/1-i

İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.

2.156

2.240

Türk Lirası / her aykırılık için

MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

26/1-j

23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.

5.390

5.601

Türk Lirası

MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

.26/1-k

24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.

5.390

5.601

Türk Lirası

MADDE 25 - İşin durdurulması

26/1-l

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek.

10.780

11.203

Türk Lirası

26/1-l

25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.

1.078

1.120

Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için

1.078

1.120

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

26/1-m

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

53.900

56.018

Türk Lirası

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

86.240

89.629

Türk Lirası

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

86.240

89.629

Türk Lirası

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.

86.240

89.629

Türk Lirası

MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

26/1-n

30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.

1.078

1.120

Türk Lirası / her hüküm için

1.078

1.120

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

             

 

 

 

 

 

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

 

www.everestosgb.com.tr

 

Oruç Reis Mah.Tekstilkent Cad.B-10 Blok No:66 Esenler / İSTANBUL

 

Tel: 0212 438 16 00 Cep:0544 417 4613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anasayfa | Hakkımızda | Uzmanlarımız | Hizmetler | Mevzuatlar | Tehlike Grupları | Referanslar | Teklif Al | İletişim Copyright © 2013 everestsafety.com
Yer Sağlayıcı Belge No : 1669